Algemene Voorwaarden

Wat goed dat je geïnteresseerd bent in onze algemene voorwaarden. Ons uitgangspunt is dat we ervaringen willen overtreffen en dat we willen zorgen dat ook onze klanten relaties blijven. Echter, voor een gezond bedrijf is het ook belangrijk om de juridische informatie goed geregeld te hebben. Daarom kan je hier onze algemene voorwaarden doorlezen. Mocht je er vragen over hebben, dan horen we het graag!

1. Condities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Diensten: alle door Netwinst (”Netwinst”) aan Opdrachtgever verleende diensten en/of adviezen;
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Netwinst een Overeenkomst gesloten heeft, of onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
  • Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Netwinst;
  • Opdrachtsprijs: het bedrag, dat de Opdrachtgever verschuldigd is voor de betreffende Opdracht;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Netwinst en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst;

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, zulks met uitsluiting van algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Netwinst in de opdrachtbevestiging van Netwinst (gedeeltelijk) worden geaccepteerd.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst en uitvoering van de Opdracht

3.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Netwinst niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Netwinst een Opdracht schriftelijk door middel van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard of door Netwinst uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.

3.3 In de Opdrachtbevestiging van Netwinst worden de door Netwinst te verrichten werkzaamheden aangegeven. Netwinst staat niet in voor (de resultaten van) werkzaamheden van derden, die door Opdrachtgever ingeschakeld zijn.

3.4 Uitbreiding van de Opdracht, wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Netwinst zijn vastgelegd en hebben betrekking op de betreffende overeenkomst.

3.5 Indien niet binnen 30 dagen nadat Netwinst een offerte heeft uitgebracht op basis daarvan een opdracht aan Netwinst is verstrekt, is degene aan wie de offerte is uitgebracht, verplicht op eerste verzoek van Netwinst de bij de offerte behorende ontwerpen, monsters en modellen franco aan Netwinst te retourneren. Bij in gebreke blijven is Netwinst gerechtigd aan degene aan wie de offerte is uitgebracht de voor het samenstellen van de offerte, schetsen/tekeningen, driedimensionale objecten, gemaakte kosten in rekening te brengen.

4. Uitvoering van de Opdracht, Verplichtingen van Opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever zal aan Netwinst alle voor de uitvoering van Netwinst’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

4.2 Tenzij door Opdrachtgever anders aangegeven zullen de opdrachten worden uitgevoerd volgens de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende regels van wetenschap en techniek en met inachtneming van de dan bestaande wettelijke voorschriften en richtlijnen.

4.3 Tenzij door Opdrachtgever anders aangegeven zullen Websites voldoen aan de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende standaards van het World Wide Web Consortium (W3C).

4.4 Netwinst is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor  wijzigingen aangebracht door derden, die door Opdrachtgever ingeschakeld zijn,  in de door Netwinst uitgevoerde Opdracht.

4.5 Netwinst is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de juistheid of  bruikbaarheid van de in het kader van de Diensten door de Opdrachtgever verschafte gegevens, noch voor de in opdracht van de Opdrachtgever aan het onderzoek ten grondslag gelegde onderzoeksmethoden en veiligheidsvoorschriften.

5. Uitvoeringstermijnen

5.1 Een door Netwinst opgegeven uitvoeringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Netwinst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Netwinst verstrekte gegevens. De uitvoeringstermijn zal door Netwinst zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.2 Indien Netwinst voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Opdrachtgever moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Netwinst.

5.3 Indien bij Netwinst ‘leegloop’ ontstaat door de niet tijdige aanlevering van de benodigde gegevens en/of hulpmiddelen, kunnen de daaraan gerelateerde uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Netwinst is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de Opdrachtgever of enige derde lijdt bij toepassing of gebruik van het resultaat van de Diensten, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Netwinst. De Opdrachtgever zal Netwinst vrijwaren van aanspraken van derden in deze.

6.2 Netwinst is niet aansprakelijk voor schade aan of voor het tenietgaan van zaken (bijvoorbeeld testmonsters) die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of ter bewerking zijn gegeven, wanneer de aard van de Opdracht beschadiging of tenietgaan of het risico daarvan meebrengt.

6.3 Indien de Overeenkomst slechts betrekking heeft op het door Netwinst onderzoeken of adviseren over onderdelen van een groter operationeel geheel, wordt door Netwinst geen verantwoordelijkheid aanvaard omtrent de geschiktheid en/of het goed functioneren van dat onderdeel binnen het groter geheel.

6.4 Met inachtneming van het bepaalde onder 6.1 en 6.2 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Netwinst jegens de Opdrachtgever beperkt tot het bedrag van de Opdrachtsprijs, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Netwinst of haar leidinggevend personeel.

6.5 Tenzij sprake is opzet of grove schuld van Netwinst of haar leidinggevend personeel, vervalt iedere eventuele aansprakelijkheid indien: a. de Opdrachtgever heeft nagelaten eventuele gebreken of schade als gevolg van Diensten binnen veertien dagen na ontdekking van die gebreken of schade door de Opdrachtgever of een derde aan Netwinst te melden; of b. zes maanden verlopen zijn na melding als onder a. bedoeld, en gedurende die periode geen verdere stappen ondernomen zijn; of in ieder geval c. een jaar verlopen is na het versturen van de eindfactuur van Netwinst.

7. Aansprakelijkheid en verplichtingen van de opdrachtgever

7.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel aan personeel of zaken van Netwinst of derden toegebracht, wanneer deze schade of letsel is toegebracht tijdens het verblijf in of op een terrein, installatie of ander eigendom van de Opdrachtgever of derde in verband met de Opdracht. De Opdrachtgever zal Netwinst vrijwaren voor aanspraken in deze. Andersluidende bedingen of toezeggingen, overeengekomen tussen (c.q. gedaan door) bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van Netwinst, (personeel van) de Opdrachtgever en derden, worden, tenzij door Netwinst schriftelijk bevestigd, uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7.2 Wanneer de Opdrachtgever bekend is of behoort te zijn met de eigenschappen van een stof of zaak die Netwinst ter beschikking wordt gesteld in verband met de Overeenkomst, dan wel onderwerp is van de Overeenkomst, die gevaar zou kunnen opleveren, is de Opdrachtgever verplicht deze eigenschappen aan Netwinst mede te delen en zo mogelijk de stof of de zaak of de verpakking ervan duidelijk als gevaarlijk te merken. Bij gebreke hiervan is de Opdrachtgever jegens Netwinst aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ten gevolge van bedoelde eigenschappen van de stof of zaak en is Opdrachtgever gehouden Netwinst te vrijwaren voor aanspraken van derden.

8. Prijs en betaling

8.1 De prijzen, door Netwinst gehanteerd, zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Netwinst geldende omstandigheden, zoals onder meer aankoopprijzen, lonen, valutakoersen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Netwinst worden geheven c.q. door derden ten laste van Netwinst worden gebracht. Indien deze omstandigheden zich na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering van de Diensten mochten wijzigen, heeft Netwinst het recht de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8.2 De Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is zonder ingebrekestelling een percentage gelijk aan 4% boven de wettelijke rente verschuldigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Netwinst verschuldigde zijn voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het onbetaald gebleven bedrag bedragen, met een minimum van € 250,=.

8.3 Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan, tenzij door Netwinst anders is bepaald. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Netwinst op te schorten.

9. Verzuim en ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die door hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Netwinst gerechtigd:

  • de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door de Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld, en/of
  • de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Opdrachtgever zullen alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Netwinst de Opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen. In dat laatste geval is Netwinst zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.

9.3 Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Netwinst op grond van de wet en de Overeenkomst.

9.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 9.1 of 9.2 zijn alle vorderingen van Netwinst op de Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

10. Auteursrechten en geheimhouding

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Netwinst zich alle intellectuele – eigendomsrechten, voortvloeiend uit de Overeenkomst voor. Netwinst beslist of en, zo ja, op welke wijze dergelijke rechten, voor zover nodig, worden aangevraagd, verdedigd, prijsgegeven, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, en/of daarover op andere wijze wordt beschikt.

10. 2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Netwinst zich alle intellectuele – eigendomsrechten van de bij de offerte vervaardigde ontwerpen, illustraties, tekeningen, teksten, schetsen, foto’s, maquettes, driedimensionale objecten en concepten voor  en mogen deze zonder haar schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

10.3 De door Netwinst in het kader van de Overeenkomst uitgebrachte (hand)boeken, rapporten, verslagen, de daarin vervatte gegevens en/of de naam of het logo van Netwinst mogen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden voor of in (gerechtelijke) procedures tegen derden. Dit is niet anders indien een (een gedeelte van) bovengenoemde (hand)boeken, rapporten of verslagen reeds openbaar geworden zijn.

10.4 Voor niet publiekelijk toegankelijke gegevens van de Opdrachtgever, waarvan Netwinst bij uitvoering van de Opdracht kennis neemt en die door de Opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een geheimhoudingsplicht.

10.5 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien als gevolg van het door de Opdrachtgever bekendmaken van de resultaten van het onderzoek misverstanden zijn ontstaan, voor zover wij ter beschikking van Netwinst’s goede naam toelichting aan derden dienen te verschaffen.

11. Overdracht van rechten

11.1 Het is aan de Opdrachtgever toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, mits daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van Netwinst is verleend.

11.2 Netwinst heeft te allen tijde het recht uit enige Overeenkomst voortvloeiende recht aan derden over te dragen.

12. Overmacht

12.1 Indien Netwinst door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Netwinst onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Netwinst kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en sluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Opdracht door Netwinst of door Netwinst of Opdrachtgever ingeschakelde derden en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning.

12.3 Netwinst zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

13. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Netwinst het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

X

Route

Vind ons met de auto

Vanaf de snelweg volg je bij Utrecht 'centrum'. In het centrum volg je de borden naar parkeergarage La Vie (P2). Vanaf daar gebruik je onderstaande kaart of onze mobiele routeplanner om ons te vinden. Het is ongeveer 5 minuten lopen.

Vind ons met de trein

Netwinst zit vlak bij het station. Je stapt uit op Utrecht Centraal en loopt naar Hoog Catharijne. Vanaf daar gebruik je onderstaande kaart of onze mobiele routeplanner om ons te vinden. Het is een kleine 10 minuten lopen.

X

Contactformulier

Meer weten over Marketing Makers? Laat hieronder je gegevens achter en we nemen spoedig contact met je op.